Общи условия за ползване

(Политика за обработка на личните данни)

СТЕ Трейлърс България ЕООД е наясно със значението на вашите данни и се ангажира да защитава тяхната поверителност и сигурност. Ето защо за нас е важно да ви предоставим по интегриран и практичен начин информацията, свързана с обработката на вашите лични данни, в качеството на субекти на данни (ползватели на уебсайта www.ctetrailers.bg, клиенти, потенциални клиенти, потребители, потенциални потребители) в рамките на настоящата Политика за обработка на личните данни, приложима за целите посочени по-долу.

Тази политика има приложимост върху всички устройства, използвани за достъп до уебсайта www.ctetrailers.bg, устройства тип смартфон, таблет и др. В случай, че не сте съгласни с общите условия, свързани с тяхното използване (изложени в този документ от гледна точка на защитата на личните данни, но и в документа Политика за бисквитките, Уведомление относно обработване на личните данни, от гледна точка на поверителната информация, авторските права и др.), моля да не използвате сайта www.ctetrailers.bg.

Съгласно разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общия регламент относно защитата на данните), СТЕ Трейлърс България ЕООД управлява по безопасен начин и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте за вас, в контекста на посещение на нашия сайт и закупуване на услугите предлагани от фирма СТЕ Трейлърс България ЕООД.

С поставяне на отметката, че сте съгласни с Политиката за бисквитките и Уведомлението относно обработване на личните данни или, според случая, чрез продължаване използването на нашия сайт и услуги, след преглеждане на тази Политика, по изключителен и категоричен начин декларирате, че приемате данните отнасящи се до вас да бъдат обработвани от фирма СТЕ Трейлърс България ЕООД.

Целите, за които събираме и обработваме вашите лични данни

СТЕ Трейлърс България ЕООД събира и обработва вашите лични данни за следните цели:

 1. Управление, подобряване и осъществяване на услугите предоставени от сайта www.ctetrailers.bg, с оглед идентифициране на съвместните бизнес възможности.
 2. Търговски дейности по продажба на услуги, включващи осъществяване, управление и развитие на продажбите на услуги на уебсайта www.ctetrailers.bg, управление на клиентските акаунти, изследване/проучване на пазара, статистика.
 3. Реклама, маркетинг и полуляризиране, дейности за насърчаване услугите на фирма СТЕ Трейлърс България ЕООД, изпращане на нюзлетъри (информационни бюлетини).
 4. Следпродажбени дейности, включващи услуги за връзки с клиенти, информиране на потребителите/клиентите относно оценката на предлаганите услуги (включително оценката на услугите на уебсайта www.ctetrailers.bg), подобряване качеството на услугите чрез дейността осъществявана в рамките на фирмата.

Категориите лични данни, които можем да обработваме

За постигане на горните цели, обработваме следните категории лични данни:

 1. За управление, подобряване и осъществяване на услугите предоставени от сайта www.ctetrailers.bg – име, фамилия, телефон, електронна поща.
 2. За търговски дейности по продажба на услуги, включващи осъществяване, управление и развитие на продажбите на уебсайта www.ctetrailers.bg, управление на клиентските акаунти, изследване/проучване на пазара, статистика: – име, фамилия, телефон, електронна поща, адрес за кореспонденция, според случая.
 3. За реклама, маркетинг и полуляризиране, дейности за насърчаване услугите на фирма СТЕ Трейлърс България ЕООД, изпращане на нюзлетъри (информационни бюлетини): – име и фамилия, телефон, електронна поща.
 4. За дейности по комуникация/обратна връзка, включващи услуги за връзки с клиенти, информиране на потребителите/клиентите относно оценката на услугите предлагани от фирма СТЕ Трейлърс България ЕООД, подобряване качеството на предоставените услуги: – име, фамилия, телефон, електронна поща.

Пред кого разкриваме вашите лични данни
Личните данни могат да бъдат разкривани единствено и само с вашето съгласие на следните категории получатели:

 1. партньорите, въз основа на предоставените от тях договори, чрез което се гарантира, че тези данни се съхраняват в безопасност и предоставянето на тази лична информация се извършва съгласно действащото законодателство,
 2. субектите, които подпомагат CTE Трейлърс България ЕООД в обработката на данните в качество на пълномощници, застрахователи, публични органи (Национален надзорен орган, Прокуратура, Полиция, съдебни инстанции и други държавни компетентни органи), със забележката, че съгласието на субекта на данните не е необходимо тогава, когато обработването е законно, при условията на Глава II, чл.6 от Регламент 2016/679

Данните регистрирани от CTE Трейлърс България ЕООД не се продават на трети страни и се използват единствено и само с цел подобряване услугите на фирмата.
С прочитане на настоящата Политика, вие се запознахте с това, че са ви гарантирани правата предвидени в закона, съответно:

 • Правото на достъп: имате право да получите потвърждение от нас, че обработваме или не, и ако да, ние ще ви предоставим достъп до тези данни, както и информация за това как те се обработват;
 • Правото на преносимост: може да получавате личните си данни в структуриран формат, който може да се чете автоматично, както и че тази информация, по ваше желание, може да бъде изпратена до друг оператор;
 • Правото на възражение се отнася до вашето право да се противопоставяте на обработването на вашите лични данни;
 • Правото на коригиране се отнася до корекцията, без излишно забавяне, на неточните лични данни;
 • Правото на изтриване/правото да бъдете забравени предполага вашето право да ви бъдат изтрити събраните данни, без излишно забавяне, при всяка една от следните ситуации: вече не са необходими за целите, за които са били събрани, или вие сте оттеглили своето съгласие и няма друго правно основание за обработка, Вие се противопоставяте на обработката, данните са събрани незаконно, данните трябва да бъдат изтрити, за да се спази едно законово задължение, събирането е направено с предоставянето на услуги на информационното общество;
 • Правото на ограничаване на обработката се прилага, когато се оспорва точността на данните, за определен период от време, достатъчен за проверка на данните, ако обработката на данните е незаконна, но не се изисква изтриването на данните, или в случай, че операторът вече не се нуждае от вашите лични данни с оглед тяната обработка, но той ги изисква с оглед защита на определено право в съда.

Всички тези права могат да бъдат упражнени чрез писмено, датирано, подписано и изпратено искане до СТЕ Трейлърс България ЕООД, посредством:

 • Поща до адрес булевард Пещерско шосе №217, Пловдив, БЪЛГАРИЯ.
 • до електронен адрес gdpr@ctetrailers.bg
  За всякакви въпроси или неразбирателства можете да се свържете директно на e-mail: gdpr@ctetrailers.bg а ако имате съмнение, че е нарушено някое право по отношение на този въпрос, можете да се обърнете към Националния надзорен орган за обработка на лични данни или към съдебната инстанция, ако прецените, че има нарушение на съответното законодателство.

Специални разпоредби, свързани с непълнолетните лица

СТЕ Трейлърс България ЕООД не следи в своята дейност по обработка на данни, обработката на личните данни на непълнолетни лица. Особено внимание се полага, за да се гарантира, че всяка обработка на лични данни на непълнолетни лица се извършва в съответствие със законовите изисквания и в строго определени случаи.

СТЕ Трейлърс България ЕООД не извършва промоционални дейности на директен маркетинг спрямо непълнолетни лица.

Непълнолетните лица под 16-годишна възраст нямат позволение да изискват услуги или да осъществяват комуникация на уебсайта на фирма СТЕ Трейлърс България ЕООД или да участват в състезания или кампании на фирмата, без съгласието или разрешението на родителя / настойника.

Непълнолетните лица под 16-годишна възраст могат да се възползват от действията на публикацията www.ctetrailers.bg и да получават съобщения от СТЕ Трейлърс България ЕООД само ако имат съгласието или разрешението на родителя / настойника.

Също така всяко лице, което ни предоставя лични данни посредством сайта или други приложения или устройства, обхванати от настоящата Политика, декларира, че е пълнолетно, съответно има пълна правоспособност да го използва.

Всяко събиране или обработка на лични данни на непълнолетни лица ще се осъществява само в условията на закона и като се вземат предвид посочените по-горе аспекти.

Продължителност на обработката на данните

Личните данни ще се обработват през целия период на време, докато съществува търговското отношение между страните, при спазване на разпоредбите свързани с Глава II, член 5 от Регламента за GDPR, по отношение на начина на обработване и периода на съхранение на личните данни.
Личните данни трябва да се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на субектите на данни за период, който не надвишава периода необходим за изпълнение на целите, за които се обработват данните; личните данни могат да се съхраняват за по-дълъг период, доколкото те ще бъдат обработвани изключително с цел архивиране в интерес на обществото, за научни или исторически изследвания или със статистически цели, в съответствие с Чл. 89/Ал.(1) от Регламента, в зависимост от прилагането на техническите и организационни мерки, предвидени в съответния Регламент, с оглед гарантиране правата и свободите на субектите на данни („ограничения свързани със съхранението“).

Операторът обработва личните данни в седалището на СТЕ Трейлърс България ЕООД на булевард Пещерско шосе №217, Пловдив, БЪЛГАРИЯ и няма да променя своето физическо местоположение, където обработва лични данни, без да информира за това субекта на данните/Бенефициента относно подобни предвидени промени, най-малко с 3 календарни месеца преди влизането в сила на тези промени, като предлага на същия възможност да се противопостави на едни подобни промени и/или да поиска допълнителни мерки. Информацията ще се извърши чрез директно публикуване на сайта www.ctetrailers.bg или чрез свързване със субекта на данни по електронната поща или по пощата.

Друга информация

Моля, проверявайте при всяко използване на нашия уебсайт настоящата Политика за обработка на лични данни, за да бъдете запознат по всяко време с нея.

СТЕ Трейлърс България ЕООД ще прилага всички технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни на всички свои клиенти, партньори и др. и тяхната защита срещу унищожаване, изменение, разкриване или неоторизиран достъп до тях.
СТЕ Трейлърс България ЕООД остава един отговорен партньор относно обработката на данните на своите клиенти.

Абонирайте се за последните новини