Разглеждането на нашия уебсайт става без обработка на вашите лични данни. Въпреки това, в някои специални случаи (като например участие в анкета, викторина или дори конкурс), личните данни на потребителите ще бъдат събирани и обработвани.

В случай, че личните данни са необходими и няма законов принцип за този процес, ние сме длъжни да поискаме съгласие от съответното лице.

Обработката на лични данни на определени физически лица – като име, фамилия, адрес, имейл, телефонен номер – се извършва съгласно Наредба № 679 / 27.04.2016 г. относно личната защита на обработването на лични данни и свободното разпространение на данни и отмяната на Директива 95/46/СЕ („Регламент“) и в съответствие с местния Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) на действащата компания CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Чрез настоящата Политика нашата компания информира широката общественост за естеството, адекватността и целта, за която събираме и обработваме лични данни. Освен това засегнатите лица, посочени тук като „субекти на данни“, също са информирани за техните права съгласно Директивата. Като оператор, CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД е изпълнил различни технически и организационни мерки, за да осигури пълна защита на личните данни.

  1. Определения

Настоящата Политика се основава на настоящите Регламенти, както и на всички приложими закони относно защитата на личните данни. Политиката трябва да бъде достъпна за широката общественост, а също и за нашите бизнес партньори. За да гарантираме това, ще обясним допълнително използваните термини. В тази Политика ще използваме, между другото, и следните термини:

 „Лични данни“ означава всяка информация, която прави възможно идентифицирането на физическо лице (въпросното лице).

 „Въпросното лице“ –  представлява физическото лице, което може да се идентифицира или да не се идентифицира. Физическото лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, особено чрез сериен номер или всякакви други фактори, отнасящи се до неговата физическа, физиологична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

„Обработка“ означава всяка операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни или върху набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, запис, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или изменение, извличане, консултации, употреба и др. разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подравняване или комбинация, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Ограничаване на обработката“ означава маркиране на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на тяхното обработване в бъдеще.

 „Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

„Псевдонимизация“  е  обработката  на  лични  данни  по  такъв  начин,  че личните данни вече не могат да се идентифицират с конкретно физическо лице  без  използване  на  допълнителна  информация,  при  условие  че  тази допълнителна  информация  се  съхранява  отделно  и  подлежи  на  технически  и организационни мерки и контрол, за да се гарантира че личните данни не се свързват  с  идентифицирано  или  подлежащо  на  идентификация  физическо лице.

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата за обработка са определени от законодателството на Съюза или държавата-членка, администраторът или специфичните критерии за неговото определяне могат да бъдат предвидени от законодателството на Съюза или на държавите-членки.

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. 2 Въпреки това публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или държавата-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработването.

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващ данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или обработващия лични данни, са упълномощени да обработват лични данни.

„Съгласие на субекта на данни“ означава всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено указване на волята на субекта на данните, чрез което той/ тя, чрез изявление или чрез ясно потвърдително действие, показва съгласие за обработването на лични данни, свързани с него или нея.

2. Име и адрес на администратора: CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД

CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД,

Șos. Bucureşti nr. 57, 077055 – Ciorogârla, Ilfov county, Romania.

Фирмен № 14269085,  email: gdpr@ctetrailers.bg, website: https://ctetrailers.bg.

3. Електронна поща на администратора

Всяко въпросно лице може да се свърже директно с нас по всяко време с въпроси или предложения относно обработката на лични данни на следния електронен адрес: – gdpr@ctetrailers.bg

4. Бисквитки

Статистическите бисквитки помагат на собствениците на уебстраници да разберат кат посетителите взаимодействат с уебстраниците като събират и съобщават анонимна информация.  

ИмеДоставчикЦелExpiryType
_gaGoogle Tag Manager
Google
Регистрира уникален номер ( ID), който се ползва, за да генерира статистически данни за това как посетителите използват уебстраницата.2 yearsHTTP Cookie
_gatGoogleИзползва се от Google Analytics за намаляне скоростта на заявките1 dayHTTP Cookie
_gidGoogle Tag Manager
Google
Регистрира уникален номер ( ID), който се ползва, за да генерира статистически данни за това как посетителите използват уебстраницата.1 dayHTTP Cookie
collectGoogleИзползва се да изпраща данни на Google Analytics за устройството на посетителя и неговото поведение. Проследява посетителя посредством устройства и маркетинг канали.SessionPixel Tracker

Вашето съгласие е приложимо за следните домейни: ctetrailers.bg

5. Права на субекта на данни

Правото на достъп на субекта на данните. Що се отнася до правата за достъп, субектът на данни може да се свърже по всяко време с CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД с искане за генериране на отчет за лични данни.

Право на коригиране. Субектът на данни има право да получи от администратора незабавна корекция на неточни лични данни, отнасящи се до него или нея. Като се вземат предвид целите на обработването, субектът на данни има право да попълни непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителни изявления.

Право на изтриване. Всеки субект на данни има право да поиска изтриване на лични данни, както следва:

i) личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или по друг начин обработени;

ii) субектът на данни оттегля съгласието, на което се основава обработването;

iii) субектът на данни възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма преобладаващи законни основания за обработването или субектът на данни възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;

iv) личните данни са били незаконно обработени или са изтрити за съответствие с правно задължение в законодателството на Съюза или на държавите-членки, на което се подчинява администраторът.

Право на ограничаване на обработката. Всеки субект на данни има право на ограничаване на обработката, както следва:

i) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни;

ii) обработването е незаконно и субектът на данни се противопоставя на заличаването на личните данни и вместо това иска ограничаване на използването им;

iii) CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове;

iv) субектът на данни е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1, в очакване на проверката дали правните основания на CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД надхвърлят тези на субекта на данните.

Право на преносимост на данните. Субектът на данни има право да получава личните данни, които се отнасят до него или нея, които той или тя е предоставил на администратор, в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат и има право да предава тези данни на друг администратор без да бъде възпрепятстван от администратора, на който са предоставени личните данни.

Право на възражение. Субектът на данни има право да възрази по лични причини, по всяко време на обработването на лични данни, които го засягат, съгласно, член 6 (1) буква д) или е), включително профилиране въз основа на тези разпоредби. CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД вече няма да обработва личните данни, освен ако администраторът не докаже убедителни законни основания за обработването, които надделяват над интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяване, упражняване или защита на правни искове. Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право да възрази по всяко време на обработването на лични данни, засягащи него или нея за такъв маркетинг, което включва профилиране до степента, до която е свързано с такъв директен маркетинг. Когато субектът на данни възразява срещу обработването за целите на директния маркетинг, личните данни вече не се обработват за такива цели. Най-късно в момента на първата комуникация със субекта на данните правото, посочено в параграфи 1 и 2, изрично се съобщава на субекта на данните и се представя ясно и отделно от всяка друга информация. В контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/ЕО, субектът на данни може да упражнява правото си на възражение чрез автоматизирани средства, използвайки технически спецификации. Когато личните данни се обработват за научни или исторически изследователски цели или за статистически цели съгласно член 89 (1), субектът на данните, на основание лични причини, има право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него или нея, освен ако обработката е необходима за изпълнение на задача, извършена по причини от обществен интерес.

Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране. Субектът на данни има право да не е обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което поражда правни последици за него или нея или по подобен начин сериозно го/я засяга. CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД прилага подходящи мерки за защита правата и свободите на субекта на данните и законните интереси, най-малкото правото да получи човешка намеса от страна на CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.  

Право на оттегляне на съгласието. Всеки субект на данни има право да оттегли съгласието си, когато става въпрос за съгласие за обработка на лични данни във всеки момент.

Право да подаде жалба до властите – в краен случай, ако субектът на данни смята, че са нарушени законните му права за обработка на лични данни, може да подаде жалба до офиса на Информационния комисар, който се намира на адрес: бул. Проф.Цветан Лазаров № 2, София 1592, Е-mail: kzld@cpdp.bg, website https://www.cpdp.bg/.

Ако искате да упражните правата си или да изпратите известие/ заявка, моля, свържете се с нас на адреса, предоставен в настоящата Политика. CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД ще се свърже с вас много скоро, но не по-късно от 30 дни. За евентуални забавяния ще ви уведомим и ще ви предоставим основателни причини.

6. Абониране за нашите бюлетини

На уебстраницата https://ctetrailers.bg , на потребителите се дава възможност да се абонират за фирмения бюлетин. CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД редовно информира своите клиенти и бизнес партньори чрез бюлетин с фирмени оферти.  Бюлетинът може да бъде получаван единствено ако субектът на данни:

  • Има валиден електронен адрес и
  • ако субектът на данни се регистрира за получаване на бюлетина.

На електронния адрес, регистриран от субекта на данните, по правни причини ще бъде изпратен първи имейл за потвърждение чрез процеса на двойно потвърждение. Този имейл за потвърждение се използва, за да се докаже дали притежателят на имейл адреса има право да получава бюлетина.

По време на процеса на регистрация за бюлетина ние съхраняваме интернет и IP за субекта на данни, използвани в момента на регистрацията, както и датата и часа. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разберат евентуалните недобросъвестни употреби на субекта на данни по-късно, за което се осигурява правна защита.

Данните събрани за бюлетина ще се използват само за изпращане на бюлетина. Освен това, всеки потребител, регистриран за бюлетина, ще бъде информиран по имейл докато тази опция е необходима за услугата за изпращане на бюлетина или в случай на промени в структурата на бюлетина или дори за технически аспекти.

Няма да има прехвърляне на лични данни, събрани от услугата за изпращане на бюлетина на трета страна. Нашите абонаменти за бюлетина могат да бъдат анулирани по всяко време. Съгласието за съхраняване на лични данни, дадени от субекта на данни за получаване на бюлетина, може да бъде оттеглено във всеки момент. Във всеки бюлетин има линк за анулиране на абонамента. При отписване всички данни се изтриват от базата данни на CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Като проследяване на абонамента за бюлетина, субектът на данни е информиран за възможността свободно да упражнява правото на информация, достъп, ограничаване, коригиране, изтриване, преносимост на данните (ако случаят е такъв), възражение, отказ на физическо лице от автоматизирано вземане на решение, правото на подаване на жалба до съда или до румънския Национален орган за контрол на обработването на личните данни (ANSPDCP) физически или по имейл на адрес: gdpr@ctetrailers.bg  Оттеглянето на съгласие във всеки даден момент няма да повлияе на легитимността на обработката на данни преди оттеглянето.

7. Възможност за договор през уебстраницата

Уебстраницата https://ctetrailers.bg съдържа информация, която дава възможност за кратък електронен договор с нашата фирма, както и  пряка комуникация с нас посредством общ електронен адрес.

Ако субектът на данни се свърже с нас чрез имейл или приложението за контакт, предоставените лични данни обикновено се съхраняват. Такива лични данни, изпратени от субекта на данни доброволно, се съхраняват с цел обработка и връзка с въпросното лице.

Данните се съхраняват от администратора за максимален срок от 3 години, считано от момента на започване на контакт по имейл. В края на периода на ограничението данните се изтриват от базата данни на администратора на данни и от лицата с пълномощно (ако случаят е такъв).

В резултат на регистрацията за проследяване, субектът на данни се съгласява свободно да изразява правото си на информация, достъп, ограничаване, поправка, изтриване, правото на преносимост на данните (ако е така), възражение, отказ на физическо лице от автоматизирано вземане на решение, правото да подаде жалба до съда или до румънския Национален орган за контрол на обработването на личните данни (ANSPDCP) физически или по имейл на адрес: gdpr@ctetrailers.bg . Оттеглянето на съгласие във всеки даден момент няма да повлияе на легитимността на обработката на данни преди оттеглянето.

8. Редовно изтриване и блокиране на лични данни

CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД ще обработва и съхранява личната информация на субекта на данни само през необходимия период от време, за да изпълни целта за съхранение или за периода, определен от европейското законодателство или други приложими закони. Ако целта на съхранение не е приложима или ако законният срок за съхранение изтича, личните данни се изтриват в съответствие с конкретните законови искания.

9. Законови изисквания за обработка

Член 6, буква „а“ от ОРЗД (GDPR) служи като правна основа за нашата компания за обработка на транзакции, по време на които получаваме съгласие за определена цел на обработката.

Член 6, буква „а“ от ОРЗД (GDPR)  служи като правна основа за нашата компания за обработка на транзакции, по време на които получаваме съгласие за определена цел на обработката. Когато обработването на лични данни се използва за изпълнение на договорни задължения с договорната страна, която е субект на данни, какъвто е случаят по време на обработването на транзакции, например, които са необходими за доставката на стоки или предоставянето на всяка друга услуга или услуга за връщане, например обработката се основава на чл. 6, буква „б“ от ОРЗД (GDPR). Това се отнася и за обработка на транзакции, необходими за изпълнение на преддоговорни мерки, например в контекста на запитвания относно нашите продукти или услуги. Когато нашата компания е предмет на правно задължение, което изисква обработване на лични данни, като например за изпълнение на данъчни задължения, такова обработване се основава на чл. 6, буква „в“ от ОРЗД (GDPR). В редки случаи обработката на лични данни може да се наложи с цел защита на жизненоважни интереси на субектите на данни или на други физически лица. Такъв е случаят, например, ако посетител ще бъде наранен в помещенията на нашата компания и ще трябва да предаде името, възрастта, данните за здравно осигуряване или друга жизненоважна информация на лекар, болница или друга трета страна , В такъв случай процесът ще се основава на чл. 6, буква „г“ от ОРЗД (GDPR). И накрая, транзакциите за обработка могат да се основават на чл. 6, буква „д“ от ОРЗД (GDPR). Обработването на транзакции въз основа на това правно основание са тези, които не са включени в други споменати по-рано правни основания или ако обработването е необходимо за поддържане на законов интерес на нашата компания или на трето лице, стига интересите, основните права и свободи на обекта на данните не надвишават такива интереси. Ние имаме особено право на такива операции за обработка, тъй като те бяха специално посочени от европейския законодател, който счита, че интересите могат да се считат за законни, ако субектът на данни е клиент на администратора (изявление 47, точка 2 от GDPR).

10. Законни интереси на администратора или трета страна

В случа, че обработката на лични данни се основава на чл.6 буква „д“, нашите законни интереси са да развиваме нашия бизнес в полза на нашите служители и бизнес партньори.

11. Продължителност на Стратегията за данните

Ние съхраняваме вашите лични данни според съответните законови периоди на задържане. Редовно изтриваме съответните данни след изтичането на тези периоди, при условие че вече не са необходими за изпълнението или започването на договор.

Ако целта за съхранение вече не е приложима или ако изтече срокът за задължително съхранение съгласно Европейския съюз или националното законодателство, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите разпоредби.

12. Договорна необходимост като законова основа за обработка

Второто правно основание за законово обработване, както е посочено в член 6 от GDPR, е необходимостта от обработка на лични данни за целите на договор.

Физическо лице или субект на данни е страна по договор или трябва да предприеме стъпки, за да сключи договор по свое желание и за да сключи договор или да изпълни договор, е необходима и трябва да има съгласие за  обработката на личните данни в рамките на този договор. Това не е нещо ново в сравнение с Директивата, която е заменена от GDPR.

13. ОРЗД (GDPR) CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД прилага вътрешна рамка за минимални политики и стандарти по отношение на ОРЗД (GDPR). Тези политики и стандарти периодично се анализират, за да са в съответствие с регламентите и развитието на пазара. В съответствие със законовите разпореждания, ние предприемаме подходящи технически и структурни мерки (политики, процедури, сигурност и т.н.), особено за да гарантираме поверителност и цялостност на данните, както и да осигурим необходимата рамка за обработка на посочените данни.

Абонирайте се за последните новини