Поръчката е за 360 броя фабрично нови стандартни бордови полуремаркета Krone Profi Liner, като до момента вече са доставени 90 броя

СТЕ ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ доставя на ДИСКОРДИА нови стандартни бордови полуремаркета от новото поколение Krone ProfiLiner с тристранно разтоварване или т.нар. тип тристранна щора. Собствената маса на тези полуремаркета е ниска – 6136 кг (+/– 3%), кое-то означава повече полезен товар. Те включват удостоената с няколко награди система Multilock с включени товарозакрепващи позиции на всеки 100 мм. Новата генерация брезентовите полуре-маркета Krone Profi Liner се отличава и с нова кон-струкция на порталните врати и на пода. Приятен детайл е, че многофункционалните задни свет-лини са изцяло LED, като техният производител е HELLA.

Новата генерация брезентовите полуремаркета Krone Profi Liner се отличава и с нова конструкция на порталните врати и на пода

При всяко полуремарке от особена важност са предоставяните гаранции. В случая заводът производител KRONE предоставя 10 години га-ранция срещу пробивна корозия на шасито. Това е възможно благодарение на начина на обра-ботка на стоманените части с пясъкоструй и по-лагане на катодно покритие (CDC – Cathod Dip Coating), предпазващо от корозия, както и пра-хово боядисване на цялото шаси и изпичане при висока температура. Всичко това осигурява дъл-готрайно покритие срещу ръжда. Това високо ка-чество се получава в новия център за покритие на KRONE, открит преди 4 години. Той е разпо-ложен на площ от 16 500 кв. м и е с височина от 20 м. Благодарение на внедрените в него висо-коавтоматизирани технологии шаситата за по-луремаркетата KRONE излизат не само без ана-лог в качеството на покритието, но и доста бър-зо – времето за обработка на едно шаси е под 7 минути. Повече за тази технология може да ви-дите във видеото.

Задните светлини са изцяло LED

По отношение на гаранциите KRONE предла-га и удължена гаранция 6 години за собствената си марка оси Krone, като тя е без ограничения на пътния пробег в страните от ЕС.
Доставката за ДИСКОРДИА относно полуре-маркетата KRONE се изпълнява от СТЕ ТРЕЙ-ЛЪРС БЪЛГАРИЯ. Общият брой договорени по-луремаркета е 360, първите 90 броя вече рабо-тят във флотилията на ДИСКОРДИА, а остана-лите ще се доставят поетапно до края на 2023г.

Във връзка с тази голяма сделка Георги Балтов, изпълнителен директор на CTE Trailers България, каза: „Горди сме с факта, че ДИСКОРДИА е вече част от семейството на KRONE. Заедно направихме една голяма и важна стъпка за българския пазар и се рад-вам, че ръководството на ДИСКОРДИА оцени новите внедрени технологии, които KRONE имплементира последните 4 години. С тази сделка можем и ще покажем на по-голяма-та част от транспортните компании в Бълга-рия, че могат да се доверят на един изпитан и рентабилен инвестиционен продукт, който напълно отговаря на всички нужди на съвре-менните и търсещи за развитие транспортни компании.“
Тази доставка е част от непрекъснатия процес на обновяване на парка на товарни автомобили на ДИСКОРДИА, както на влекачите, така и на полуремаркетата. В резултат компанията разпо-лага с превозни средства от най-ново поколение и с ниска средна възраст, което осигурява нама-ляване на въглеродните емисии, както и комфорт и безопасност на водачите.

KRONE предоставя 10 години гаранция срещу пробивна корозия на шасито